پر فروش ترین ارقام نهال در گلد نهال:

انواع ارقام نهال گردو

خرید انواع ارقام نهال گردو شامل : نهال گردو چندلر ، نهال گردو فرنور ،نهال گردو اسرائیلی و ..

نهال بادام

انواع و ارقام نهال بادام شامل : نهال بادام آذر ، نهال بادام کاغذی ، نهال بادام  پسته ای ، نهال شکوفه ای و …

نهال توت

انواع و ارقام نهال کم یاب شامل : نهال بلوبری ، نهال رازبری ، نهال گوجه بری ،نهال موز ، نهال عناب و ….

نهال انگور

خرید انواع و ارقام نهال انگور شامل : نهال انگور مویز ،نهال انگور شامپاین ،نهال انگور سیاه سردشت و ..

خرید انواع ارقام نهال هلو شامل : نهال هلو انجیری زعفرانی ،نهال هلو زودرس ،نهال هلو البرتا و ..

نهال شلیل

خرید انواع و ارقام نهال شلیل شامل : نهال شلیل شبرنگ ، نهال شلیل سبز ، نهال شلیل رفعتی و…

انواع ارقام نهال پسته

خرید انواع ارقام نهال پسته شامل : نهال پسته احمد اقایی ،نهال کله قوچی ،نهال رفسنجانی و ..

نهال زردالو

خرید نهال و ارقام نهال زردآلو شامل : نهال زردآلو  ملایر ،زردآلو شاهرودی ، زردآلو قیسی و …

نهال آلو

انواع و ارقام نهال آلو شامل : نهال آلو آنجلا ، نهال آلو قطره طلا ، نهال آلو تو سرخ و ….