لیست انواع نهال های معتدل

انواع نهال مناسب مناطق معتدل

نهال آلو

نهال آلو

لیست انواع نهال آلو

نهال پسته

نهال پسته

لیست انواع نهال پسته

نهال توت

نهال توت

لیست انواع نهال توت

نهال زردآلو

نهال زردآلو

لیست انواع نهال زردآلو

نهال هلو

نهال هلو

لیست انواع نهال هلو

نهال زرشک

نهال زرشک

لیست انواع نهال زرشک

نهال گردو

نهال گردو

لیست انواع نهال گردو

نهال شلیل

نهال شلیل

لیست انواع نهال شلیل

نهال زینتی

نهال زینتی

لیست انواع نهال زینتی

نهال کمیاب

نهال کمیاب

لیست انواع نهال کمیاب

انواع نهال پرفروش معتدل

نهال های پرطرفدار معتدل

نهال پسته آمریکایی (UCB-1)
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال پسته آمریکایی (UCB-1)

125.000 تومان

نهال گوجه سبز شهریار
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گوجه سبز شهریار

58.000 تومان

نهال گردو توسرخ (گردو قرمز)
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو توسرخ (گردو قرمز)

220.000 تومان

نهال آلو خونی
 • نژاد ---

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو خونی

63.000 تومان

نهال شلیل مغان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل مغان

75.000 تومان

نهال هلو زعفرانی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو زعفرانی

67.000 تومان

نهال آلو سانتروزا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلو سانتروزا

62.000 تومان

نهال توت هرات
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال توت هرات

65.000 تومان

نهال آلو سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو سیاه

55.000 تومان

نهال آلو قطره طلا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال آلو قطره طلا

55.000 تومان

نهال زرشک بی دانه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک بی دانه

50.000 تومان

نهال توت سفید
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال توت سفید

65.000 تومان

نهال پسته اسرائیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال پسته اسرائیلی

30.000 تومان

نهال توت مجنون
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال توت مجنون

75.000 تومان

نهال آلو آنجلا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلو آنجلا

65.000 تومان

نهال توت موزی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال توت موزی

90.000 تومان

نهال زرشک پفکی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک پفکی

38.000 تومان

نهال پسته کله قوچی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال پسته کله قوچی

30.000 تومان

نهال آلو شابلون
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی زودگل

نهال آلو شابلون

60.000 تومان

نهال زردآلو پرتقالی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو پرتقالی

65.000 تومان

نهال زردآلو پوست قرمز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو پوست قرمز

95.000 تومان

نهال گردو پدرو
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو پدرو

230.000 تومان

نهال زردآلو دیرگل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو دیرگل

65.000 تومان

نهال پسته آمریکایی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال پسته آمریکایی

30.000 تومان

نهال زردآلو شاهرودی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو شاهرودی

58.000 تومان

نهال زردآلو قیسی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °44

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو قیسی

58.000 تومان

نهال زرشک اصلاح شده
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک اصلاح شده

45.000 تومان

نهال پسته احمد آقایی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال پسته احمد آقایی

30.000 تومان

نهال آلو بخارا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال آلو بخارا

58.000 تومان

نهال زرشک سیاه بی دانه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک سیاه بی دانه

75.000 تومان

نهال هلو انجیری پلنگی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو انجیری پلنگی

65.000 تومان

نهال پسته پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال پسته پیوندی

35.000 تومان

نهال شلیل سان گلد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل سان گلد

58.000 تومان

نهال شاه توت
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال شاه توت

75.000 تومان

نهال پسته دامغان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال پنجم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال پسته دامغان

30.000 تومان

نهال شلیل شمس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل شمس

65.000 تومان

نهال بلوبری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال بلوبری

235.000 تومان

نهال زردآلو جهانگیری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو جهانگیری

58.000 تومان

نهال شلیل شبرنگ
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل شبرنگ

65.000 تومان

نهال پالونیا معمولی
 • نژاد بذری

 • باردهی ندارد

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال پالونیا معمولی

45.000 تومان

نهال درخت تبریزی
 • نژاد بذری

 • باردهی ندارد

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال درخت تبریزی

25.000 تومان

نهال رازبری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال رازبری

230.000 تومان

نهال شلیل انجیری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل انجیری

58.000 تومان

نهال زرشک پلویی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 35° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک پلویی

38.000 تومان

نهال زالزالک
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال زالزالک

50.000 تومان

نهال زغال اخته
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال زغال اخته

45.000 تومان

نهال گوجه سبز زودرس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گوجه سبز زودرس

55.000 تومان

نهال شلیل رفعتی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال شلیل رفعتی

65.000 تومان

نهال گردو تخم مرغی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 28° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال گردو تخم مرغی

120.000 تومان

نهال درخت صنوبر
 • نژاد بذری

 • باردهی ندارد

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی زودگل

نهال درخت صنوبر

20.000 تومان

نهال گردو چندلر پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو چندلر پیوندی

225.000 تومان

نهال هلو آلبرتا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو آلبرتا

70.000 تومان

نهال درخت چنار
 • نژاد بذری

 • باردهی ندارد

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال درخت چنار

25.000 تومان

نهال هلو انجیری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو انجیری

65.000 تومان

نهال گوجی بری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال گوجی بری

130.000 تومان

نهال هلو سرخابی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو سرخابی

65.000 تومان

نهال زردآلو عسگرآباد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال زردآلو عسگرآباد

65.000 تومان

نهال هلو انجیری خونی عسلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو انجیری خونی عسلی

68.000 تومان

نهال گوجه سبز سردرودی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گوجه سبز سردرودی

60.000 تومان

نهال آلو اختری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو اختری

55.000 تومان

نظرات کاربران