لیست انواع نهال های سردسیری

انواع نهال مناسب مناطق سردسیر

نهال گردو

نهال گردو

لیست انواع نهال گردو

نهال گلابی

نهال گلابی

لیست انواع نهال گلابی

نهال بادام

نهال بادام

لیست انواع نهال بادام

نهال آلبالو

نهال آلبالو

لیست انواع نهال آلبالو

نهال فندق

نهال فندق

لیست انواع نهال فندق

نهال گیلاس

نهال گیلاس

لیست انواع نهال گیلاس

نهال سیب

نهال سیب

لیست انواع نهال سیب

نهال به

نهال به

لیست انواع نهال به

انواع نهال پرفروش سردسیری

نهال های پرطرفدار سردسیری

نهال گردو فرنور پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو فرنور پیوندی

225.000 تومان

نهال آلبالو مجاری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلبالو مجاری

65.000 تومان

نهال گردو کانادایی پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو کانادایی پیوندی

215.000 تومان

نهال فندق قزوین
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال فندق قزوین

65.000 تومان

نهال بادام خوشه ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام خوشه ای

58.000 تومان

نهال آلبالو گیسی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلبالو گیسی

67.000 تومان

نهال گیلاس پایه رویشی گزیلا
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس پایه رویشی گزیلا

140.000 تومان

نهال گردو تویسرکان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو تویسرکان

125.000 تومان

نهال آلبالو خوشه ای مورلو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال آلبالو خوشه ای مورلو

64.000 تومان

نهال گردو چندلر پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو چندلر پیوندی

225.000 تومان

نهال آلبالو گوشواره ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 28° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال آلبالو گوشواره ای

67.000 تومان

نهال بادام شکوفه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام شکوفه

45.000 تومان

نهال گردو اسرائیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو اسرائیلی

115.000 تومان

نهال بادام پسته ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام پسته ای

55.000 تومان

نهال بادام کاغذی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام کاغذی

60.000 تومان

نهال سیب زرد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال سیب زرد

50.000 تومان

به ترش آذربایجان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

به ترش آذربایجان

57.000 تومان

نهال بادام دیرگل آذر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام دیرگل آذر

45.000 تومان

نهال بادام سهند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام سهند

45.000 تومان

نهال گردو ژنوتیپ برتر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال گردو ژنوتیپ برتر

125.000 تومان

نهال بادام سوپرنوا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام سوپرنوا

65.000 تومان

نهال به قرمز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال به قرمز

65.000 تومان

نهال گیلاس خوشه ای رژینا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس خوشه ای رژینا

65.000 تومان

نهال بادام تونو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام تونو

65.000 تومان

نهال به پاکوتاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال به پاکوتاه

60.000 تومان

نهال گلابی بیروتی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی بیروتی

55.000 تومان

نهال بادام دیمی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام دیمی

58.000 تومان

نهال سیب اسمیت
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال سیب اسمیت

65.000 تومان

نهال بادام مامایی سامان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام مامایی سامان

47.000 تومان

نهال سیب جرومین سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال سیب جرومین سیاه

65.000 تومان

نهال گیلاس صورتی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس صورتی

65.000 تومان

نهال به اصفهان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال به اصفهان

58.000 تومان

نهال گردو خوشه ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو خوشه ای

115.000 تومان

نهال گلابی ردآنجو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی ردآنجو

85.000 تومان

نهال گلابی اسپادانا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی اسپادانا

55.000 تومان

نهال سیب گلاب
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال سیب گلاب

52.000 تومان

نهال گلابی درگزی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال گلابی درگزی

58.000 تومان

نهال گلابی شاه میوه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی شاه میوه

65.000 تومان

نهال سیب لبنان قرمز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال سیب لبنان قرمز

55.000 تومان

نهال گیلاس پاکوتاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس پاکوتاه

65.000 تومان

نهال فندق قم
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی زودگل

نهال فندق قم

67.000 تومان

نهال گیلاس تکدانه سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس تکدانه سیاه

67.000 تومان

نهال گلابی نطنز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گلابی نطنز

60.000 تومان

نهال گردو دماوند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو دماوند

95.000 تومان

نهال بادام شاهرودی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام شاهرودی

55.000 تومان

نظرات کاربران