لیست انواع نهال های گرمسیری

انواع نهال مناسب مناطق گرمسیری

نهال انگور

نهال انگور

لیست انواع نهال انگور

نهال انجیر

نهال انجیر

لیست انواع نهال انجیر

نهال انار

نهال انار

لیست انواع نهال انار

نهال انبه

نهال انبه

لیست انواع نهال انبه

نهال خرمالو

نهال خرمالو

لیست انواع نهال خرمالو

نهال زرشک

نهال زرشک

لیست انواع نهال زرشک

نهال زیتون

نهال زیتون

لیست انواع نهال زیتون

نهال عناب

نهال عناب

لیست انواع نهال عناب

نهال ازگیل

نهال ازگیل

لیست انواع نهال ازگیل

نهال مرکبات

نهال مرکبات

لیست انواع نهال مرکبات

انواع نهال پرفروش گرمسیری

نهال های پرطرفدار گرمسیری

نهال انگور بلک ویلیام
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور بلک ویلیام

240.000 تومان

نهال انار پا کوتاه
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار پا کوتاه

68.000 تومان

نهال انار واندرفول
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انار واندرفول

75.000 تومان

نهال انگور رد گلوب
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور رد گلوب

100.000 تومان

نهال انار ساوه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار ساوه

65.000 تومان

نهال انبه زرد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال انبه زرد

250.000 تومان

نهال انجیر استهبان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر استهبان

64.000 تومان

نهال انجیر اسرائیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر اسرائیلی

65.000 تومان

نهال انجیر سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر سیاه

65.000 تومان

نهال انار دانه سیاه ساوه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار دانه سیاه ساوه

62.000 تومان

نهال انجیر گلابی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انجیر گلابی

85.000 تومان

نهال انار دانه سیاه شیراز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار دانه سیاه شیراز

65.000 تومان

نهال انبه چهار فصل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی میان گل

نهال انبه چهار فصل

280.000 تومان

نهال انگور بلک سیدلس ازبکستان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور بلک سیدلس ازبکستان

85.000 تومان

نهال انار دانه سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی دیرگل

نهال انار دانه سیاه

65.000 تومان

نهال زرشک پفکی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک پفکی

38.000 تومان

نهال خرمالو سیبی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال خرمالو سیبی

75.000 تومان

نهال زرشک بی دانه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک بی دانه

50.000 تومان

نهال انگور سیاه سردشت
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور سیاه سردشت

28.000 تومان

نهال انگور شرابی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور شرابی

30.000 تومان

نهال انار شیرازی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انار شیرازی

65.000 تومان

نهال انگور شانی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور شانی

32.000 تومان

نهال انجیر زرد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر زرد

65.000 تومان

نهال انگور فلیم سیدلس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور فلیم سیدلس

45.000 تومان

نهال ازگیل پیوندی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال ازگیل پیوندی

85.000 تومان

نهال انگور یاقوتی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور یاقوتی

37.000 تومان

نهال زیتون سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال زیتون سیاه

48.000 تومان

نهال انگور مویز بی دانه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور مویز بی دانه

38.000 تومان

نهال عناب بیرجند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال عناب بیرجند

65.000 تومان

نهال انگور ترکمن
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور ترکمن

35.000 تومان

نهال خرمالو گلدانی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال خرمالو گلدانی

75.000 تومان

نهال خرمالو گوجه ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال خرمالو گوجه ای

75.000 تومان

نهال ازگیل ژاپنی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال ازگیل ژاپنی

85.000 تومان

نهال خرمالو موزی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال خرمالو موزی

85.000 تومان

نهال زرشک اصلاح شده
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک اصلاح شده

45.000 تومان

نهال انگور شامپاین
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور شامپاین

110.000 تومان

نهال زرشک سیاه بی دانه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی دیرگل

نهال زرشک سیاه بی دانه

75.000 تومان

نهال عناب گلابی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال عناب گلابی

70.000 تومان

نهال انجیر سه فصل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر سه فصل

67.000 تومان

نهال زیتون زرد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال زیتون زرد

45.000 تومان

نهال ازگیل جنگلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال ازگیل جنگلی

75.000 تومان

نهال عناب قائنات
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال عناب قائنات

70.000 تومان

نظرات کاربران