فروشگاه

نمایش 1–15 از 289 نتیجه

به ترش آذربایجان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

به ترش آذربایجان

57.000 تومان

نهال آلبالو خوشه ای مورلو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال آلبالو خوشه ای مورلو

64.000 تومان

نهال آلبالو گوشواره ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 28° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال آلبالو گوشواره ای

67.000 تومان

نهال آلبالو گیسی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلبالو گیسی

67.000 تومان

نهال آلبالو مجاری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلبالو مجاری

65.000 تومان

نهال آلبالو محلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلبالو محلی

63.000 تومان

نهال آلو آنجلا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلو آنجلا

65.000 تومان

نهال آلو اختری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو اختری

55.000 تومان

نهال آلو بخارا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال آلو بخارا

58.000 تومان

نهال آلو خونی
 • نژاد ---

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو خونی

63.000 تومان

نهال آلو زرد اراک
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال آلو زرد اراک

58.000 تومان

نهال آلو زودرس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو زودرس

55.000 تومان

نهال آلو سانتروزا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال آلو سانتروزا

62.000 تومان

نهال آلو سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال آلو سیاه

55.000 تومان

نهال آلو شابلون
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی زودگل

نهال آلو شابلون

60.000 تومان