فروشگاه

نمایش 31–45 از 289 نتیجه

نهال انار فاقد خار
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار فاقد خار

68.000 تومان

نهال انار فرانسیس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال انار فرانسیس

70.000 تومان

نهال انار فلش من
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال انار فلش من

67.000 تومان

نهال انار کراب
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال انار کراب

65.000 تومان

نهال انار کلود
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار کلود

63.000 تومان

نهال انار کینگ
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انار کینگ

65.000 تومان

نهال انار گرانادا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال انار گرانادا

67.000 تومان

نهال انار واندرفول
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انار واندرفول

75.000 تومان

نهال انبه پاکوتاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زود گل

نهال انبه پاکوتاه

تماس بگیرید

نهال انبه پیوندی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زود گل

نهال انبه پیوندی

تماس بگیرید

نهال انبه چهار فصل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی میان گل

نهال انبه چهار فصل

280.000 تومان

نهال انبه زرد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال انبه زرد

250.000 تومان

نهال انبه قرمز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال انبه قرمز

200.000 تومان

نهال انجیر استهبان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر استهبان

64.000 تومان

نهال انجیر اسرائیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی میان گل

نهال انجیر اسرائیلی

65.000 تومان