نهال مرکبات

نمایش دادن همه 7 نتیجه

نهال پرتقال تامسون
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 20° تا °45

 • گلدهی زودگل

نهال پرتقال تامسون

55.000 تومان

نهال پرتقال خونی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 20° تا °45

 • گلدهی زودگل

نهال پرتقال خونی

50.000 تومان

نهال پرتقال والنسیا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 20° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال پرتقال والنسیا

60.000 تومان

نهال کامکوات
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال کامکوات

110.000 تومان

نهال لیمو ترش
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 20° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال لیمو ترش

55.000 تومان

نهال لیمو سنگی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال لیمو سنگی

45.000 تومان

نهال نارنگی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی زودگل

نهال نارنگی

75.000 تومان