نهال انبه

نمایش دادن همه 5 نتیجه

نهال انبه پاکوتاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زود گل

نهال انبه پاکوتاه

تماس بگیرید

نهال انبه پیوندی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زود گل

نهال انبه پیوندی

تماس بگیرید

نهال انبه چهار فصل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی میان گل

نهال انبه چهار فصل

280.000 تومان

نهال انبه زرد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی زودگل

نهال انبه زرد

250.000 تومان

نهال انبه قرمز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °55

 • گلدهی زودگل

نهال انبه قرمز

200.000 تومان