درخت انگور

نمایش 1–15 از 27 نتیجه

نهال انگور بلک سیدلس ازبکستان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور بلک سیدلس ازبکستان

85.000 تومان

نهال انگور بلک ویلیام
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور بلک ویلیام

240.000 تومان

نهال انگور پرلت
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور پرلت

47.000 تومان

نهال انگور ترکمن
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور ترکمن

35.000 تومان

نهال انگور خلیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور خلیلی

45.000 تومان

نهال انگور رد گلوب
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور رد گلوب

100.000 تومان

نهال انگور ردکارنت
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور ردکارنت

240.000 تومان

نهال انگور ریش بابا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انگور ریش بابا

37.000 تومان

نهال انگور زودرس کندری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال انگور زودرس کندری

45.000 تومان

نهال انگور سیاه سردشت
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °52

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور سیاه سردشت

28.000 تومان

نهال انگور شامپاین
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور شامپاین

110.000 تومان

نهال انگور شانی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور شانی

32.000 تومان

نهال انگور شرابی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور شرابی

30.000 تومان

نهال انگور شصت عروس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور شصت عروس

47.000 تومان

نهال انگور شمشیری
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال انگور شمشیری

300.000 تومان

 • 1
 • 2