نهال های بادام دیرگل

نمایش دادن همه 12 نتیجه

نهال بادام ایتالیک
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال بادام ایتالیک

65.000 تومان

نهال بادام تونو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام تونو

65.000 تومان

نهال بادام دیرگل آذر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °48

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام دیرگل آذر

45.000 تومان

نهال بادام سنگی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام سنگی

58.000 تومان

نهال بادام سهند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام سهند

45.000 تومان

نهال بادام سوپرنوا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام سوپرنوا

65.000 تومان

نهال بادام شکوفه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام شکوفه

45.000 تومان

نهال بادام فراکنس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی زودگل

نهال بادام فراکنس

58.000 تومان

نهال بادام فرانیس دیرگل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام فرانیس دیرگل

55.000 تومان

نهال بادام کاغذی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام کاغذی

60.000 تومان

نهال بادام مامایی سامان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام مامایی سامان

47.000 تومان

نهال بادام نان پریل
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال بادام نان پریل

55.000 تومان