نهال گردو بذری

نمایش دادن همه 15 نتیجه

نهال گردو اسرائیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو اسرائیلی

115.000 تومان

نهال گردو پورتوریکو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو پورتوریکو

155.000 تومان

نهال گردو تخم مرغی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 28° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال گردو تخم مرغی

120.000 تومان

نهال گردو تویسرکان
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو تویسرکان

125.000 تومان

نهال گردو خوشه ای
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو خوشه ای

115.000 تومان

نهال گردو دماوند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو دماوند

95.000 تومان

نهال گردو ژنوتیپ برتر
 • نژاد بذری

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال گردو ژنوتیپ برتر

125.000 تومان

نهال گردو سانلند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو سانلند

125.000 تومان

نهال گردو سجنو
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو سجنو

115.000 تومان

نهال گردو شبین
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو شبین

130.000 تومان

نهال گردو شیلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو شیلی

130.000 تومان

نهال گردو ضیاء آباد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال گردو ضیاء آباد

120.000 تومان

نهال گردو کاما
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو کاما

125.000 تومان

نهال گردو کانادایی پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو کانادایی پیوندی

215.000 تومان

نهال گردو وینا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو وینا

140.000 تومان