نهال گردو پیوندی

نمایش دادن همه 15 نتیجه

نهال گردو ایتاکا یونانی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی میان گل

نهال گردو ایتاکا یونانی

170.000 تومان

نهال گردو بیلچک
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 28° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو بیلچک

125.000 تومان

نهال گردو پاریزین
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال گردو پاریزین

130.000 تومان

نهال گردو پدرو
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو پدرو

230.000 تومان

نهال گردو پکان پیوندی آمریکایی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو پکان پیوندی آمریکایی

115.000 تومان

نهال گردو توسرخ (گردو قرمز)
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو توسرخ (گردو قرمز)

220.000 تومان

نهال گردو جمال z63
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو جمال z63

125.000 تومان

نهال گردو چندلر پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو چندلر پیوندی

225.000 تومان

نهال گردو روند
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو روند

150.000 تومان

نهال گردو فرانکت
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو فرانکت

230.000 تومان

نهال گردو فرنور پیوندی
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال اول

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو فرنور پیوندی

225.000 تومان

نهال گردو لارا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو لارا

140.000 تومان

نهال گردو مراغه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو مراغه

125.000 تومان

نهال گردو هارتلی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گردو هارتلی

135.000 تومان

نهال گردو یالووا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °40

 • گلدهی میان گل

نهال گردو یالووا

130.000 تومان