فروشگاه

نمایش 256–270 از 289 نتیجه

نهال گیلاس پاکوتاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس پاکوتاه

65.000 تومان

نهال گیلاس پایه رویشی گزیلا
 • نژاد پیوندی

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس پایه رویشی گزیلا

140.000 تومان

نهال گیلاس تکدانه سیاه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس تکدانه سیاه

67.000 تومان

نهال گیلاس تکدانه قرمز
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس تکدانه قرمز

65.000 تومان

نهال گیلاس تکدانه مشهد
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس تکدانه مشهد

68.000 تومان

نهال گیلاس خوشه ای رژینا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس خوشه ای رژینا

65.000 تومان

نهال گیلاس زرد ارومیه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس زرد ارومیه

65.000 تومان

نهال گیلاس سیلویا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس سیلویا

62.000 تومان

نهال گیلاس صورتی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس صورتی

65.000 تومان

نهال گیلاس فرنگی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال گیلاس فرنگی

67.000 تومان

نهال گیلاس ناپلئونی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °45

 • گلدهی میان گل

نهال گیلاس ناپلئونی

68.000 تومان

نهال لیمو ترش
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 20° تا °45

 • گلدهی دیرگل

نهال لیمو ترش

55.000 تومان

نهال لیمو سنگی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °50

 • گلدهی میان گل

نهال لیمو سنگی

45.000 تومان

نهال نارنگی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال سوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی زودگل

نهال نارنگی

75.000 تومان

نهال هلو آلبرتا
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو آلبرتا

70.000 تومان