فروشگاه

نمایش 256–267 از 267 نتیجه

نهال هلو انجیری مالکی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو انجیری مالکی

67.000 تومان

نهال هلو جوادی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو جوادی

67.000 تومان

نهال هلو حاج کاظمی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو حاج کاظمی

67.000 تومان

نهال هلو خونی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو خونی

67.000 تومان

نهال هلو ردتاپ
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو ردتاپ

67.000 تومان

نهال هلو زعفرانی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو زعفرانی

67.000 تومان

نهال هلو زودرس
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو زودرس

65.000 تومان

نهال هلو سرخابی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو سرخابی

65.000 تومان

نهال هلو سفید بلاشینگ
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو سفید بلاشینگ

65.000 تومان

نهال هلو فرانسه
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو فرانسه

67.000 تومان

نهال هلو کاردی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 30° تا °42

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو کاردی

67.000 تومان

نهال هلو ولد آبادی
 • نژاد بذری

 • باردهی سال دوم

 • دما 25° تا °40

 • گلدهی دیرگل

نهال هلو ولد آبادی

68.000 تومان